قوانین و مقررات

ضوابط ثبت نام و مقررات آموزشی


1)ثبت نام قطعی فراگیر مستلزم تکمیل فرم ثبت نام و تسویه شهریه می باشد.

2)کلیه درخواست های آموزشی و مالی از طرف فراگیر می بایست به صورت کتبی تحویل دفتر گردد و در قبال 

آن رسید دریافت گردد.(نتیجه پس از بررسی به دانشجو اعلام خواهد شد)

3)گواهینامه پایان دوره حداقل 1 ماه پس از اتمام دوره کارورزی قابل ارائه خواهد بود.

4)امور اداری و آموزشی کلیه داوطلبانی که از مراکز آموزشی دیگر به این شرکت جهت گذراندن دوره معرفی می گردند به عهده همان مراکز خواهد بود و تعهد این شرکت فقط در برگذاری کلاس، آزمون پایان دوره وارائه ی گواهینامه در صورت قبولی به آنها خواهد بود و امور استخدام وجذب آنها از طریق همان دفاتر پیگیری خواهد شد و این شزکت هیچ گونه تعهدی نسبت به آن ندارد.

5)این شرکت فقط نسبت به معرفی نفرات برتر هر دوره  به مراکزی که اعلام درخواست نیرو در شهر تهران دارند را انجام میدهد وهیچگونه تعهدی مبنی بر استخدام تمامی داوطلبان ندارد وکلیه مراحل جذب نفرات برتر نیز  تابع مقررات همان مراکز استخدام خواهد بود.(شامل:قرارداد،حقوق،بیمه و .....)

6)در صورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد.

1-6-  انصراف کتبی فراگیر از زمان ثبت نام تا دو روز بعد ،پس از کسر  20%   از کل شهریه  دوره انتخابی امکان پذیر  می باشد.

2-6- استرداد شهریه در صورت انصراف کتبی فراگیر از دو روز مانده تا روز شروع دوره پس از کسر  50 % کل شهریه مسترد خواهد شد.

3-6-پس از شروع دوره ،شهریه آن دوره به هیچ عنوان (از قبیل: ماموریت اداری،انتقالی،مشمولیت نظام وظیفه،مسافرت به خارج،بیماری،تداخل برنامه کلاسها با برنامه دانشگاه ،عدم درک موضوع دوره ،مشکلات خانوادگی،فوت نزدیکان وسایر موارد پیش بینی نشده و ...) مسترد نخواهد شد.

7) با توجه به اینکه این شرکت طرف قرار داد با دو مجموعه جهت صدور گواهی پایان دوره می باشد ونمونه گواهینامه های این مراکز(یسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

به روئیت داوطلب رسیده است صرفا یکی از این گواهینامه ها به ایشان پس از کسب موفقیت در آزمون نهایی تعلق خواهد گرفت.

8)داوطلب می بایست پس از اتمام دوره کارورزی برای دریافت مدرک اقدام نماید و پس از گذشت 3 ماه از اتمام دوره ی کارورزی و عدم اقدام داوطلب برای دریافت گواهینامه این شرکت تعهدی برای گواهینامه نخواهد داشت. 

در راستای حفظ شان و جایگاه آموزش و نیز احتران به ارزش های اجتماعی،رعایت موارد زیر برای کلیه فراگیران الزامی است :

الف)داشتن پوشش مناسب و متناسب با شان محیط آموزشی.

ب)تعامل رفتاری مناسب در داخل مرکز و احترام به حقوق دیگران .

عدم رعایت هر یک از موارد فوق ،موجب حذف داوطلب از دوره شده و هیچگونه ادعایی  از جانب وی پذیرفته نیست .

غیبت بیش از3 جلسه در هر کلاس موجب حذف فراگیر می باشد.