شرایط استرداد


1-در صورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد.


1-1-  انصراف کتبی فراگیر از زمان ثبت نام تا دو روز بعد ،پس از کسر  20%   از کل شهریه  دوره  انتخابی امکان پذیر  می باشد.


2-1- استرداد شهریه در صورت انصراف کتبی فراگیر از دو روز مانده تا روز شروع دوره پس از کسر  50 % کل شهریه مسترد خواهد شد.


3-1- پس از شروع دوره ،شهریه آن دوره به هیچ عنوان (از قبیل: ماموریت اداری،انتقالی،مشمولیت نظام وظیفه،مسافرت به خارج،بیماری،تداخل برنامه کلاسها با برنامه دانشگاه ،عدم درک موضوع دوره ،مشکلات خانوادگی،فوت نزدیکان وسایر موارد پیش بینی نشده و ...) مسترد نخواهد شد.